1: Identiteit van de verkoper

Lisette van der Zande
Dericks en Geldens 6, 6651SM Druten
0619229690
info@dehalsband.nl

 

KvK: 75652714

BTW: NL212223264B01

 

2: Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen via webshop
2.2 Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
2.3 Van deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.
2.4 DE HALSBAND behoudt zich het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 

3: Bestelling

3.1 Een overeenkomst komt geldig tot stand bij het digitaal doorsturen van de bestelling door het klikken op de button “bestellen met betalingsverplichting”, dan wel door het versturen van een mail die een bestelling inhoudt. Bij elke digitale bestelling van producten verklaart de klant uitdrukkelijk akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden. Een digitale bestelling zonder deze akkoordverklaring is, behoudens bedrog, technisch onmogelijk zodat deze voorwaarden steeds bindend zijn.

 

4: Persoonsgegevens

4.1 DE HALSBAND is houder van registraties in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
4.2 De gegevens die door de klant worden verstrekt, worden door DE HALSBAND vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden: Verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres.

 

5: Prijzen

5.1. De verkoopprijzen zijn uitgedrukt in euro excl. verzendkosten. De verkoopprijzen zijn incl. 21% BTW. De prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en foute vermeldingen.
5.2  DE HALSBAND behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

 

6: Artikelen

6.1 De foto’s, afbeeldingen en kleuren van producten zijn zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven. Er kunnen kleurnuanceringen zijn in vergelijking met het werkelijke product.
6.2 Informatie, mondelinge mededelingen, enz. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan.
6.3 DE HALSBAND is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen of typefouten op de website.
6.4 DE HALSBAND geeft geen garantie met betrekking tot de exacte juistheid van afmetingen en gewichtsopgaven. Deze zijn slechts indicatief.

 

7: Betalingen

7.1 Betaling gebeurt steeds vooraf via iDeal of bankoverschrijving; de klant maakt het verschuldigde bedrag incl. verzendkosten over op bankrekening NL 91 KNAB 0259 5023 67 ten name van Lisette van der Zande, onder vermelding van het ordernummer.

 

8: Verzending

8.1 Als de betaling ontvangen is, wordt de bestelling zo snel mogelijk gemaakt en verstuurd. De genoemde levertijd begint vanaf het moment dat de betaling bij ons binnen is. De genoemde levertijd is indicatief en geldt nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.

 

9: Verzendkosten

Verzending Nederland: €3.90

Verzending België: €8.70

 

 

10: Eigendomsvoorbehoud

10.1 Het eigendom ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten op het door de klant opgegeven afleveradres worden aangeboden. Indien de klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn of haar rekening. Eventuele retourzendingen aan DE HALSBAND zijn voor rekening van de klant.

 

11: Retour

11.1 Indien bestelde artikelen niet in juiste staat geleverd zijn, kan een artikel retour gestuurd worden op kosten van DE HALSBAND. Dit moet dan direct na ontvangst gemeld worden via een e-mail.
11.2 DE HALSBAND behoudt het recht om slechts een gedeelte van het bedrag te vergoeden indien het vermoeden bestaat dat de producten door de klant of derden zijn gebruikt of beschadigd.
11.3 Handgemaakte artikelen die op maat gemaakt zijn en naar wens van de klant, worden niet teruggenomen en zullen ook niet vergoed worden.

 

12: Intellectueel eigendom

De inhoud van deze site, met inbegrip van logo's, tekeningen, data, teksten, beelden, e.d., is beschermd door intellectuele rechten en behoort toe aan DE HALSBAND.

 

13: Garantiebepaling

13.1 Op de door DE HALSBAND geleverde producten bestaat geen garantie, echter alleen omruilgarantie wanneer het product bij levering defect is. Dit alles gezien het feit de producten aangeboden door DE HALSBAND geen fabrieksgaranties kennen en dit ook niet vereisen.
13.2 Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid, of in geval uitsluiting van aansprakelijkheid dwingendrechtelijke is uitgesloten, is DE HALSBAND niet aansprakelijkheid voor schade.
13.3 In geval DE HALSBAND aansprakelijk is, dan is het bedrag waarvoor DE HALSBAND aansprakelijk is, beperkt tot het bedrag dat door zijn aansprakelijkheidsverzekeraar ter zake wordt uitgekeerd, doch niet hoger dan het aankoopbedrag.
13.4 In alle gevallen is de termijn waarbinnen DE HALSBAND tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment van aflevering/afronding van de werkzaamheden door DE HALSBAND. Alleen binnen deze periode kan u DE HALSBAND tot vergoeding van schade aanspreken.

 

14: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.